BecaGIS GeoSurvey

New Way for Survey
Nền tảng thiết kế, triển khai và quản lý các dự án thu thập dữ liệu thực địa, hỗ trợ thu thập các thông tin thuần thuộc tính, thông tin đa phương tiện (hình ảnh/ audio/ video) và thông tin không gian (điểm/ đường/ vùng).