BecaGIS Cloud

From Ground to Cloud
Nền tảng GIS dạng đám mây hỗ trợ người dùng cá nhân/ tổ chức lưu trữ, quản lý dữ liệu GIS, biên tập, chia sẻ bản đồ, cũng như khai thác các nền tảng BecaGIS dưới dạng dịch vụ (Software as a Service).