BecaGIS Editor

Editing made easy
Nền tảng biên tập dữ liệu GIS trực tuyến mạnh mẽ, tiện dụng, hỗ trợ chỉnh sửa, biên tập dữ liệu thuộc tính và hình học cho đối tượng điểm/ đường/ vùng ở nhiều định dạng khác nhau.