BecaGIS for Community

Kiến tạo môi trường chia sẻ dữ liệu GIS, dịch vụ bản đồ nền và công cụ xử lý dữ liệu GIS mở, miễn phí

BecaGIS OpenData Share & Care

Nền tảng chia sẻ dữ liệu GIS mở thông qua các dịch vụ tiêu chuẩn OGC như WFS, WMS, WCS và OGC API. Người dùng khai thác dữ liệu có thể download dữ liệu trực tiếp trên BecaGIS OpenData hoặc sử dụng BecaGIS Plugin trong QGIS; người dùng chia sẻ dữ liệu có thể upload dữ liệu để chia sẻ cho cộng đồng. BecaGIS OpenData là sáng kiến nhằm xây dựng và phát triển một môi trường chia sẻ dữ liệu GIS mở, cộng tác, kết nối, hoạt động vì cộng đồng, phát triển nhờ cộng đồng

BecaGIS Maps Open Map, Open Mind

BecaGIS Maps cung cấp dịch vụ bản đồ nền Việt Nam dạng raster tile và vector tile, hỗ trợ tìm kiếm theo địa chỉ/ POIs, tìm đường và điều hướng lộ trình chi tiết dựa trên dữ liệu OpenStreetMap

BecaGIS Plugin Geoprocessing made easy

BecaGIS Plugin cung cấp công cụ kết nối và tương tác với các dịch vụ dữ liệu GIS và dịch vụ bản đồ BecaGIS, cũng như hỗ trợ các chức năng xử lý dữ liệu không gian nâng cao trong phần mềm mã nguồn mở QGIS